هاست سی پنل

Lite(500 Mb)
  • 500 مگابایت به صورت سالیانه می باشد. فضا
Pro Lite(1Gb)

سالیانه می باشد

Pro Swift(5 Gb)
Swift 1(2 Gb)
هاست رهنمون
Turbo(10 Gb)
Swift
Pro turbo (20 Gb)